Polityka prywatności

Informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) VISTA Sp. z o.o. (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.player.edu.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VISTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Baczyńskiego 6, 35-210 Rzeszów, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5170226467 oraz REGON: 180207193, numer telefonu: 17 740 15 10, adres e-mail: call@player.edu.pl

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pisząc na adres pocztowy ul. Krośnieńska 17/2L, 35-505 Rzeszów, najlepiej z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail: call@player.edu.pl.

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) Niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną, czyli:
a. Umowy związanej ze złożeniem i realizacją zamówienia,
b. Umowy o świadczenie usług w postaci utworzenia i zapewnienia dostępu do konta,
c. Do celów podatkowych i rachunkowych w związku z wykonywaniem wyżej wymienionych umów.

b) Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. Świadczeniem przez Bank na rzecz sklepu internetowego usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. Obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. W celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3.1. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
a) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki,
b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki; w przypadku niektórych form dostawy adres dostawy Klienta nie jest potrzebny – w takim wypadku prosimy o wskazanie punktu odbioru przesyłki,
c) e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia,
d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia).

4. Poza celami wskazanym w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: składanie i obsługa reklamacji, działania gwarancyjne, prowadzenie statystyk dotyczących sprzedaży, działania marketingowe.

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.
c) Kurier/Przewoźnik (DHL, DPD, Inpost, Poczta Polska)
d) Operatorzy Płatności (PayU, PayPal)

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:
a) W przypadku zgody na przetwarzanie danych – do momentu, w którym wycofasz zgodę lub ją ograniczysz
b) W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – aż do czasu jej wykonania. Wliczany tutaj zostaje również czas, w którym można dochodzić roszczeń z tytułu wykonania umowy (odstąpienie od umowy/reklamacje/rękojmia)

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) Prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) Prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) Prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną
tego przetwarzania.

10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. (więcej informacji: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/155)

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska sp. z o.o.

Pin It on Pinterest

0
TWÓJ KOSZYK
  • No products in the cart.